Dotacje UE
Print Friendly

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje pełne wparcie całego procesu aplikowania po dotacje UE lub doraźne działania majce na celu doradztwo lub pomoc na poszczególnych etapach planowania, realizacji i rozliczania realizowanych przedsięwzięć. W ramach kompleksowej usługi oferujemy:

 • analizę planów inwestycyjnych/rozwojowych Klienta i dopasowanie ich do wymagań odpowiedniego programu i działania /doradztwo/,
 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • opracowanie biznes planu lub studium wykonalności przedsięwzięcia,
 • skompletowanie dokumentów aplikacyjnych /kompletacja w siedzibie Klienta/,
 • monitoring procesu oceny złożonego wniosku,
 • sporządzenie załączników wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie /aktualizacja harmonogramu, wskaźników itp./,
 • nadzór nad prawidłową i terminową realizacją projektu,
 • przygotowanie wniosków o płatność (zaliczkową, pośrednią, końcową).

Wszystkie w/w działania są realizowane zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej danym działaniem, dzięki czemu stworzona dokumentacja spełnia stosowne wymagania formalne i administracyjne.

Przed przystąpieniem do współpracy przeprowadzamy kwalifikację planowanego przedsięwzięcia i potencjalnego beneficjenta w zakresie spełnienia specyficznych wymagań danego działania, w szczególności analizujemy:

 • zgodność planowanego projektu z celami głównymi programu oraz celami szczegółowymi działania, a także innymi regionalnymi dokumentami strategicznymi,
 • zgodność planowanych nakładów inwestycyjnych z katalogiem tzw. kosztów kwalifikowanych,
 • spełnienie przez potencjalnego beneficjenta kryteriów dostępowych /przynależność do sektora MSP, kryterium niezależności, lokalizacja itp./,
 • spełnienie kryteriów szczegółowych oraz kryteriów merytorycznych – ocena punktowa merytoryczna projektu.
 

Copyrights © 2010 GrantQ Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.